2016-10-11

Statut

Uchwała Nr XXX/556/16
Rady Miasta Opola

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym                    w Opolu przy ul. Ks. J. Popiełuszki 18, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr LXV/745/06 Rady Miasta Opola z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie dostosowania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady


Marcin Ociepa


 Załącznik do Uchwały Nr XXX/556/16
Rady Miasta Opola
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM I UZALEŻNIONYM W OPOLU

§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest jednostką organizacyjną Miasta Opola, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2. 1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Opole.

2. Na tablicy urzędowej oraz na pieczęciach podaje się nazwę: Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu.

§ 3. Przedmiotem działalności Ośrodka jest wykonywanie zadań w zakresie:

1) przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym, które swoim zachowaniem dają powód                       do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdujących się                                 w okolicznościach zagrażających życiu lub zdrowiu, względnie zagrażających życiu lub zdrowiu innych osób, do izby wytrzeźwień,

2) udzielania osobom bezdomnym schronienia w noclegowni,

3) udzielania osobom bezdomnym schronienia w schronisku,

4) udzielania w sytuacji kryzysowej osobom bezdomnym niezdolnym do samoobsługi schronienia w hostelu,

5) prowadzenia działalności psychologiczno-terapeutycznej,

6) udzielania świadczeń higieniczno-sanitarnych i pomocy medycznej osobom przebywającym w Ośrodku.

§ 4. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Opola.

3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Ośrodka.

§ 5. Strukturę organizacyjną, szczegółowy zakres zadań i zasady funkcjonowania Ośrodka określa Dyrektor Ośrodka w regulaminie organizacyjnym.

§ 6. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Opola.

§ 7. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.`

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się